• ALL PRODUCT
 • FRONT OFFICE
 • BACK OFFICE
 • RESTAURANT
 • BANQUET
 • FRONT OFFICE INTERFACE
 • Front Office System Interface

  เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการงานส่วนหน้าซึ่งเกี่ยวกับการจองห้องพัก, การลงทะเบียน เข้าพัก, การเบันทึกข้อมูลผู้เข้าพัก, การบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ ของแขกพัก รวมถึงการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ เพื่ออํานวยความสะดวกในการ ให้บริการของโรงแรม

 • Front Office Management System

  เป็นระบบหลักจัดการส่วนหน้าของโรงแรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องบริหารหรือเรื่องงานบริการ ระบบช่วยลดขั้นตอนการทำงานของโรงแรมให้ง่ายขึ้น เป็นระบบซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการบริหารโรงแรมดีที่สุด

 • Back Office Management System

  เนื่องจาก บัญชีโรงแรมเป็นบัญชีที่มีรูปแบบเฉพาะ ทางบริษัทฯ จึงได้ทำการพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชี (ACCSYS : Accounting Management System) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการระบบบัญชีโรงแรม โดยจะทำการเชื่อมต่อโดยตรงกับระบบ Front Office Management System ช่วยลดความซ้ำซ้อนในการบันทึกข้อมูล, เพิ่มความประสิทธิภาพในการตรวจสอบ ช่วยให้สามารถทำการปิดงวดบัญชีได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ในส่วนของโปรแกรมระบบบัญชี ACCSYS จะประกอบไปด้วยโปรแกรมต่าง ๆ ดังนี้

 • RAS® Restaurant Automation System

  โปรแกรมสำหรับบริหารงานร้านอาหาร เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการร้านอาหารในโรงแรมโดยตรง เพื่อช่วยลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และความถูกต้องแม่นยำในการให้บริการ เนื่องจากสามารถเชื่อมต่อโดยตรงไปยังระบบบริหารงานโรงแรมส่วนหน้า FROMAS เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของแขกพัก และสามารถทำการบันทึกค่าใช้จ่ายในการรับประทานอาหารของแขกเข้าในบัญชีแขกพักได้โดยตรง ช่วยลดปัญหาเรื่องความล่าช้าในการโอนค่าใช้จ่ายของแขกพักได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อโดยตรงไปที่ระบบบัญชี เพื่อสรุปในเรื่องของยอดขาย และวัตถุดิบที่ถูกใช้ไปในการขายอาหารและเครื่องดื่มได้

  โปรแกรมบริหารจัดการร้านอาหาร (RAS) เป็นระบบบริหารจัดการร้านอาหาร สามารถทํางานได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์ทั่วไปและคอมพิวเตอร์ ที่เป็นระบบ Touch Screen สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์ใบสั่งอาหารไปยังครัวหรือบาร์ได้อย่างไม่จํากัดจํานวน สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ เสริมต่างๆ เช่น Pole Display, Cash Drawer, Magnetic Card.

  Standard Features
  1. รองรับการใช้งานแบบ Stand alone และ Network
  2. โปรแกรมสามารถใช้งานบน WindowsXp, Windows7, Windows8, Windows8.1, Windows10, Android
  Point of Sales Features
  1. รองรับการใช้งานได้หลายจุดขาย
  2. สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครื่องพิมพ์ครัว และบาร์ได้หลายจุด
  3. สามารถกําหนดรูปแบบการพิมพ์บิลให้เป็น Long bill หรือ Ticket ได้
  4. ผู้ใช้งานสามารถออกแบบเมนูรายการอาหารบนหน้าจอเองได้
  5. สามารถทําการบันทึกขายได้หลายวิธีคือ รหัสรายการอาหาร, ชื่อรายการอาหาร และเมนูบนหน้าจอ
  6. สามารถแสดงสถานะของโต๊ะ และรายละเอียดของบิลที่เปิดอยู่
  7. รองรับการขายอาหารนอกเมนูโดยผู้ใช้สามารถกําหนดชื่อรายการอาหารเองได้
  8. สามารถทําการแยกบิลและรวมบิลได้
  9. สามารถทําการยกเว้น Service หรือ Tax ในขณะทําการขายได้
  10. การให้ส่วนลด สามารถกําหนดได้หลายรูปแบบ
  11. การรับชําระเงิน สามารถชําระได้หลายประเภทในบิลเดียวกัน พร้อมทั้งออกใบกํากับภาษีอย่างย่อได้
  Report Features
  1. รายงานสรุปการขายตามรอบการทํางาน
  2. รายงานสรุปการขายตาม Cashier
  3. รายงานสรุปการขายตามประเภทต่าง ๆ
  4. รายงานแสดงรายละเอียดการขายตามบิล
  5. รายงานสรุปรายการอาหารตามประเภทต่าง ๆ
  6. รายงานแสดงรายการอาหารที่ไม่มีการขาย
  7. รายงานสรุปการขายตามชั่วโมง
  8. รายงานแสดงรายละเอียดการให้ส่วนลด
  9. รายงานแสดงรายละเอียดการยกเลิกรายการอาหาร
  10. รายงานแสดงรายละเอียดการยกเลิกบิล
  11. รายงานแสดงรายละเอียดของบิลโดยแยกตามประเภทการรับชําระเงิน
  12. รายงานแสดงรายละเอียดการทํางานพนักงานแต่ละคน
  13. รายงานภาษีขาย

  Img

   

  Img

   

  Img

   

  Img
 • Front Office System Interface

  เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการงานส่วนหน้าซึ่งเกี่ยวกับการจองห้องพัก, การลงทะเบียน เข้าพัก, การเบันทึกข้อมูลผู้เข้าพัก, การบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ ของแขกพัก รวมถึงการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ เพื่ออํานวยความสะดวกในการ ให้บริการของโรงแรม

 • Banquet Reservation Management System

  โปรแกรมบริหารจัดการห้องจัดเลี้ยง (BREMS) เป็นโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใช้สําหรับบริหารจัดการห้องจัดเลี้ยง, ห้องประชุม คุณลักษณะของโปรแกรมสามารถแสดงรายการ การใช้ห้องจัดเลี้ยงตามประเภทห้อง ชื่อห้อง วันที่ และตาม ระยะเวลาการใช้งาน แสดงสถานะของห้องจัดเลี้ยง พร้อมรายละเอียดของงานต้างๆ เช่น การจัดโต๊ะ แบบโต๊ะ เครื่องเสียง อุปกรณ์ตกแต่ง อัตราค่าเช่าห้องและอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมรูปภาพ และมีรายงานสรุปการทํางานตามฟังชั่นต่างๆ ทําให้ ง่ายต่อการทํางาน สามารถตรวจสอบความพร้อมของงานของแต่ละแผนกได้อย่างรวดเร็ว สามารถช่วยลดความผิดพลาด ในการทํางานได้อย่างมาก

  โปรแกรมบริหารจัดการห้องจัดเลี้ยง

  Banquet Reservation Management System โปรแกรมบริหารจัดการห้องจัดเลี้ยง (BREMS) เป็นโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใช่สําหรับบริหารจัดการห้องจัดเลี้ยง, ห้องประชุม คุณลักษณะของโปรแกรมสามารถแสดงรายการ การใช้ห้องจัดเลี้ยงตามประเภทห้อง ชื่อห้อง วันที่ และตาม ระยะเวลาการใช้งาน แสดงสถานะของห้องจัดเลี้ยง พร้อมรายละเอียดของงานต่างๆ เช่น การจัดโต๊ะ แบบโต๊ะ เครื่องเสียง อุปกรณ์ตกแต่ง อัตราค่าเช่าห้องและอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมรูปภาพ และมีรายงานสรุปการทํางานตามฟังชั่นต่างๆ ทําให้ ง่ายต่อการทํางาน สามารถตรวจสอบความพร้อมของงานของแต่ละแผนกได้อย่างรวดเร็ว สามารถช่วยลดความผิดพลาด ในการทํางานได้อย่างมาก

  คุณสมบัติโดยทั่วไป
  ข้อมูลห้องจัดเลี้ยง
  - รูปภาพห้องจัดเลี้ยง
  - กําหนดห้องใหญ่และแบ่งเป็นห้องย่อย
  - รูปแบบการจัดห้องและความจุ
  - เครื่องมืออุปกรณ์ของแต่ละห้อง
  - กําหนดอัตราค่าห้องตามช่วงวันที่
  - การคํานวณอัตราค่าห้องตามเวลา
  - ต้นทุนของห้อง
  ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์, ของตกแต่งและกิจกรรมต่างๆ
  - กําหนดรูปภาพอุปกรณ์, ของตกแต่ง, กิจกรรม
  - กําหนดกลุ่ม อุปกรณ์, ของตกแต่ง, กิจกรรม
  - การกําหนดอัตราค่าอุปกรณ์ตามช่วงวันที่
  - กําหนดผู้รับผิดชอบในการติดตั้งอุปกรณ์
  - ตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์ว่าเกินจากจํานวนที่มีหรือไม่
  - ลําดับการใช้งานอุปกรณ์
  - กําหนดต้นทุน อุปกรณ์ของตกแต่ง กิจกรรม
  - กําหนด อุปกรณ์ของตกแต่ง กิจกรรม ให้เกินได้
  - สามารถค้นหา อุปกรณ์ของตกแต่ง กิจกรรม ได้จาก
  - ชื่อ อุปกรณ์ของตกแต่ง กิจกรรม
  - กลุ่ม อุปกรณ์ของตกแต่ง กิจกรรม
  - ประเภท อุปกรณ์ของตกแต่ง กิจกรรม
  อาหาร/เครื่องดื่ม
  - กําหนดรูปภาพอาหารและเครื่องดื่ม
  - กําหนดอาหารและเครื่องดื่ม ต่อหัว/โต๊ะ/ชุด
  - กําหนดราคาโดยวัน
  - กําหนดต้นทุน อาหารและเครื่องดื่ม
  - กําหนดชุดอาหาร
  - กําหนดชุดอาหารขั้นต่ํา
  - ประเภทของมื้ออาหาร

  Img

   

  Img

   

  Img

   

  Img

การบริหารงานที่มุ่งเน้นคุณภาพ

เจ้าหน้าที่ของเราพร้อมที่จะให้คำปรึกษา และให้บริการความช่วยเหลือลูกค้าทั้งในด้าน Software, Hardware รวมถึงระบบ Networking ผ่านทางระบบโทรศัพท์ การออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อตอบสนองความต้องการในการให้บริการของลูกค้า ได้อย่างรวดเร็วและมีความถูกต้องแม่นยำ

ติดต่อเรา