• ALL PRODUCT
 • Door Lock
 • ID Card Reader
 • Passport Reader
 • Interactive TV
 • Call Accounting
 • Digital Metering
 • Internet Billing
 • NBIS
 • โปรแกรมเชื่อมโยงระบบโทรศัพท์(CAMS®)

  CAMS® : Call Accounting Management System โปรแกรมสำหรับเชื่อมโยงระบบโทรศัพท์ เป็นโปรแกรมที่จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการโรงแรม ให้สามารถตรวจสอบรายละเอียดการใช้โทรศัพท์ทั้งหมดทั้งในส่วนที่เป็นการใช้ของเจ้าหน้าที่โรงแรม และส่วนที่เป็นการใช้ของแขกพักได้ ซึ่งในกรณีที่เป็นการใช้โทรศัพท์ของแขกพัก ทางโรงแรมสามารถกำหนดอัตราค่าใช้โทรศัพท์ รวมถึงค่าบริการต่าง ๆ ที่ต้องการบวกเพิ่มได้เอง โดยระบบจะทำการคำนวณค่าใช้บริการดังกล่าวให้ในทันทีที่ผู้ใช้บริการสิ้นสุดการสนทนา
       ระบบเชื่อมโยงนี้ จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อของระบบบริหารงานโรงแรมส่วนหน้า FROMAS และตู้สาขาโทรศัพท์(PABX System)เข้าด้วยกัน เพื่อให้การคิดค่าบริการโทรศัพท์ทั้งทางใกล้ ทางไกล และโทรต่างประเทศ เป็นไปโดยอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องใช้บุคคลากรในการเฝ้าจัดการ ทั้งนี้ โดยทันทีที่สิ้นสุดการสนทนา ระบบตู้สาขาจะทำการส่งออกข้อมูลการใช้โทรศัพท์นั้น ๆ ผ่านมาทางระบบเชื่อมโยงนี้ ทางระบบจะทำการประเมินผลโดยการนำข้อมูลที่ได้จากตู้สาขามาพิจารณาอัตราค่าบริการและพิมพ์ใบแสดงรายละเอียดในการใช้โทรศัพท์ (Telephone Voucher) พร้อมทั้งทำการบันทึกค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีแขก (Guest Folio)โดยตรงผ่านทางระบบบริหารงานโรงแรมส่วนหน้า FROMAS

  คุณสมบัติโดยทั่วไป
  1.เชื่อมต่อกับระบบตู้สาขา (PABX System) เพื่อรับเข้าข้อมูลการใช้โทรศัพท์
  2.คำนวณอัตราค่าบริการโทรศัพท์ทั้งในส่วนของทางใกล้ ทางไกล ต่างประเทศ และแบบเก็บเงินปลายทาง
  3. พิมพ์ใบแสดงรายละเอียดการใช้โทรศัพท์ (Telephone Voucher)
  4.บันทึกข้อมูลการใช้โทรศัพท์ เพื่อให้สามารถทำการตรวจสอบย้อนหลังได้
  5. ออกรายงานสรุป และรายงานแสดงรายละเอียดการใช้โทรศัพท์
  ตู้สาขาโทรศัพท์ที่ี่สามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรม CAMS
  NEC, ALCATEL, TOSHIBA, AVAYA, PHILIP, FORTH, PHOENIX, ETC, LG, ERICSSON, MITEL, SIEMENS.

  Img

   

  Img

   

  Img

   

 • โปรแกรมเชื่อมโยงระบบควบคุมประตู(ELIS®)

  ELIS® : Electronic Door Lock Interface System โปรแกรมสำหรับเชื่อมโยงกับระบบควบคุมการเปิดปิดประตูห้องแขกนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ประกอบการโรงแรม สามารถควบคุมการออกบัตรกุญแจ (Key Card) เพื่อใช้ในการเปิดห้องแขกได้โดยตรงผ่านทางระบบบริหารงานโรงแรมส่วนหน้า FROMAS อีกทั้งเป็นการลดความซ้ำซ้อนในการทำงานให้กับพนักงานต้อนรับด้วย
        ระบบเชื่อมโยงตัวนี้ ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างระบบบริหารงานโรงแรมส่วนหน้า FROMAS และระบบควบคุมการเปิดประตู (Access Control System) โดยทันทีที่พนักงานต้อนรับทำการลงทะเบียนแขกเข้าพักในระบบ FROMAS เป็นที่เรียบร้อย ทาง FROMAS จะทำการส่งต่อข้อมูลที่จำเป็นในการทำบัตรกุญแจให้กับระบบ Access Control System โดยตรงในทันที หลังจากนั้นระบบ Access Control System ก็จะแจ้งให้ผู้ใช้ทำการวางบัตรกุญแจที่ต้องการทำลงบนเครื่องเข้ารหัส (Key Card Encoder) ตามจำนวนที่ต้องการ ซึ่งถือเป็นการเสร็จสิ้นการ Check In แขก พร้อมกับการทำบัตรกุญแจเป็นที่เรียบร้อย

  คุณสมบัติโดยทั่วไป
  1.เชื่อมต่อกับระบบควบคุมการเปิดปิดประตู (Access Control System) เพื่อช่วยลดขั้นตอนในการทำงานที่ซ้ำซ้อนและช่วยเพิ่มความถูกต้องในการทำงาน
  2.รับคำสั่งในการจัดทำบัตรกุญแจจากระบบบริหารงานโรงแรมส่วนหน้า FROMAS และส่งต่อให้ระบบ Access Control System เพื่อจัดทำกุญแจต่อไป
  3. ส่งต่อรายละเอียดการออกบัตรกุญแจให้กับระบบบริหารงานโรงแรมส่วนหน้า FROMAS
  4.ทำการอ่านข้อมูลในบัตรกุญแจ และออกบัตรกุญแจใหม่ ผ่านทางระบบบริหารงานโรงแรมส่วนหน้า FROMAS ได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านทางระบบของ Access Control System
  ระบบควบคุมการเปิดปิดประตูที่สามารถเชื่อมต่อกับ ELIS ได้
  ONITY, DOVO, VINGCARD, KABA, ADEL, BE-TECH, MIWA, HUNE, XEEDER, ORBITA, ETC,GREAT LOOK,HUTLON

  Img

   

  Img

   

   

 • โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน

  ID CARD READER ระบบเชื่อมต่อเครื่องอ่านบัตรประชาชน ช่วยอำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ระบบสามารถอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนแบบ สมาท์การ์ดและดึงข้อมูลที่สำคัญตามหน้าบัตร เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขประจำตัวประชาชน สัญชาติ พร้อมกับรูปภาพของบุคคล มาใส่ใน Booking หรือห้องพัก ที่จะทำการเช็คอินได้ ทำให้ลดข้อผิดพลาดจากการคีย์ข้อมูลผิดได้และช่วยประหยัดเวลาที่ใช้ในการเช็คอินได้ และข้อมูลที่สแกนผ่านเครื่องยังสามารถสรุปออกเป็นรายงาน Registation(ร.ร.4) ได้ทันที

  คุณสมบัติโดยทั่วไป
  1.เพื่อช่วยลดขั้นตอนในการพิมพ์ที่ซ้ำซ้อนและช่วยเพิ่มความถูกต้องในการทำงาน
  2.ทำการอ่านข้อมูลในบัตรได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
  3.ดึงรูปและข้อมูลในบัตรให้กับระบบบริหารงานโรงแรมส่วนหน้า FROMAS
  4.ทำให้ลดข้อผิดพลาดจากการคีย์ข้อมูลผิดได้และช่วยประหยัดเวลาที่ใช้ในการเช็คอินได้
  5ข้อมูลที่สแกนผ่านเครื่องยังสามารถสรุปออกเป็นรายงานได้ทันที

  Img

   

  Img

   

   

 • โปรแกรมอ่านหนังสือเดินทาง

  PASSSPORT READER ระบบเชื่อมต่อเครื่องสแกนพาสปอต์ ช่วยอำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลลูกค้าต่างชาติ ขณะเช็คอิน ช่วยลดข้อผิดพลาดในการคีย์ข้อมูล โดยระบบจะอ่านข้อมูล จากพาสปอต์ และดึงข้อมูลที่สำคัญ เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขพาสปอต สัญชาติ เชื่อชาติ พร้อมกับรูปภาพของบุคคล มาใส่ใน Booking หรือห้องพักที่จะทำการเช็คอินได้ และข้อมูลที่สแกนผ่านเครื่องยังสามารถสรุปออกเป็นรายงาน Immigration(ตม.30) ได้ทันที

  คุณสมบัติโดยทั่วไป
  1.เพื่อช่วยลดขั้นตอนในการพิมพ์ที่ซ้ำซ้อนและช่วยเพิ่มความถูกต้องในการทำงาน
  2.ทำการอ่านข้อมูลในหนังสือเดินทางได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
  3.ดึงรูปและข้อมูลในหนังสือเดินทางให้กับระบบบริหารงานโรงแรมส่วนหน้า FROMAS
  4.ทำให้ลดข้อผิดพลาดจากการคีย์ข้อมูลผิดได้และช่วยประหยัดเวลาที่ใช้ในการเช็คอินได้
  5ข้อมูลที่สแกนผ่านเครื่องยังสามารถสรุปออกเป็นรายงานได้ทันที

  Img

   

  Img

   

   

 • โปรแกรมเชื่อมต่อทีวี

  Interactive TV โปรแกรมเชื่อมโยงระบบโทรทัศน์ โปรแกรมสำหรับเชื่อมโยงระบบโทรทัศน์ เป็นโปรแกรมที่จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการโรงแรมให้เปิด/ปิดระบบโทรทัศน์อัตโนมัติ แขกพักสามารถตรวจสอบรายละเอียดค่าให้จ่ายและซื้อแพคเก็ตเพื่อชมภาพยนต์ได้พร้อมทั้งทำการบันทึกค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีแขก (Guest Folio)โดยตรงผ่านทางระบบบริหารงานโรงแรมส่วนหน้า FROMAS

  คุณสมบัติโดยทั่วไป
  1.เชื่อมต่อกับระบบโทรทัศน์ในห้องพัก เพื่อรับเข้าข้อมูลการซื้อแพคเก็ตเพื่อชมภาพยนต์ และทำการบันทึกค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีแขก (Guest Folio)
  2.ส่งข้อมูลค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีแขก (Guest Folio) ไปแสดงบนจอโทรทัศน์ในห้องพักเมื่อแขกขอดู
  3.เปิด/ปิดระบบโทรทัศน์อัตโนมัติเมื่อระบบบริหารงานโรงแรมส่วนหน้า FROMAS มีการ Check in/Check out
  ระบบโทรทัศน์ที่สามารถเชื่อต่อได้
  SELECTTV ETC, LG

  Img
 • โปรแกรมเชื่อมโยงระบบโทรศัพท์(CAMS®)

  CAMS® : Call Accounting Management System โปรแกรมสำหรับเชื่อมโยงระบบโทรศัพท์ เป็นโปรแกรมที่จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการโรงแรม ให้สามารถตรวจสอบรายละเอียดการใช้โทรศัพท์ทั้งหมดทั้งในส่วนที่เป็นการใช้ของเจ้าหน้าที่โรงแรม และส่วนที่เป็นการใช้ของแขกพักได้ ซึ่งในกรณีที่เป็นการใช้โทรศัพท์ของแขกพัก ทางโรงแรมสามารถกำหนดอัตราค่าใช้โทรศัพท์ รวมถึงค่าบริการต่าง ๆ ที่ต้องการบวกเพิ่มได้เอง โดยระบบจะทำการคำนวณค่าใช้บริการดังกล่าวให้ในทันทีที่ผู้ใช้บริการสิ้นสุดการสนทนา
       ระบบเชื่อมโยงนี้ จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อของระบบบริหารงานโรงแรมส่วนหน้า FROMAS และตู้สาขาโทรศัพท์(PABX System)เข้าด้วยกัน เพื่อให้การคิดค่าบริการโทรศัพท์ทั้งทางใกล้ ทางไกล และโทรต่างประเทศ เป็นไปโดยอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องใช้บุคคลากรในการเฝ้าจัดการ ทั้งนี้ โดยทันทีที่สิ้นสุดการสนทนา ระบบตู้สาขาจะทำการส่งออกข้อมูลการใช้โทรศัพท์นั้น ๆ ผ่านมาทางระบบเชื่อมโยงนี้ ทางระบบจะทำการประเมินผลโดยการนำข้อมูลที่ได้จากตู้สาขามาพิจารณาอัตราค่าบริการและพิมพ์ใบแสดงรายละเอียดในการใช้โทรศัพท์ (Telephone Voucher) พร้อมทั้งทำการบันทึกค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีแขก (Guest Folio)โดยตรงผ่านทางระบบบริหารงานโรงแรมส่วนหน้า FROMAS

  คุณสมบัติโดยทั่วไป
  1.เชื่อมต่อกับระบบตู้สาขา (PABX System) เพื่อรับเข้าข้อมูลการใช้โทรศัพท์
  2.คำนวณอัตราค่าบริการโทรศัพท์ทั้งในส่วนของทางใกล้ ทางไกล ต่างประเทศ และแบบเก็บเงินปลายทาง
  3. พิมพ์ใบแสดงรายละเอียดการใช้โทรศัพท์ (Telephone Voucher)
  4.บันทึกข้อมูลการใช้โทรศัพท์ เพื่อให้สามารถทำการตรวจสอบย้อนหลังได้
  5. ออกรายงานสรุป และรายงานแสดงรายละเอียดการใช้โทรศัพท์
  ตู้สาขาโทรศัพท์ที่ี่สามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรม CAMS
  NEC, ALCATEL, TOSHIBA, AVAYA, PHILIP, FORTH, PHOENIX, ETC, LG, ERICSSON, MITEL, SIEMENS.

  Img

   

  Img

   

  Img

   

 • โปรแกรมเชื่อมต่อมาตราน้ำ-ไฟ

  DIGTAL METERING ระบบเชื่อมต่อกับมาตรวัดน้ำ-ไฟ เป็นระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการบันทึก ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า เพื่อเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับลูกค้า ระบบสามารถกำหนดอัตราค่าบริการ ของค่าน้ำ และค่าไฟฟ้า ต่อหน่วยได้ หรืออัตราการใช้บริการขั้นต่ำได้ ทำให้ผู้ใช้งานประหยัดเวลาในการทำงาน ทั้งนี้ยังสามารถเรียกดูรายการใช้งานย้อนหลังของแต่ละห้องได้

  คุณสมบัติโดยทั่วไป
  1.เชื่อมต่อกับระบบมาตรวัดน้ำ-ไฟห้องพัก
  2.รับเข้าข้อมูลการใช้น้ำ-ไฟ
  3.ทำการบันทึกค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีแขก (Guest Folio)

  Img
 • โปรแกรมบริการทางอินเตอร์เน็ต

  IBS® : Internet Billing Management System เป็นโปรแกรมสําหรับการกําหนดสิทธิ์ในการเข้า ถึงเครือข่าย และ ระบบ Billing สำหรับคิดค่าบริการอินเตอร์เน็ต, ระบบ Network Device Monitoring and Configuration สามารถกำหนดนโยบายในการเข้าใช้งานเครือข่าย Internet, กำหนดความเร็ว Bandwidth, กำหนดระยะเวลาการใช้งาน รายวัน รายเดือน มีความแม่นยําในการคิดค่าบริการ พิมพ์คูปอง, รองรับการ Block Bittorrent, Block Website ต่างๆ สามารถบันทึก Traffic Log ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550 แขกที่เข้าพักสามารถซื้อแพคเก็ตได้ผ่านทางเว็บแอพพลิเคชั่น และยังตรวจสอบรายละเอียดค่าให้จ่าย ได้พร้อมทั้งทำการบันทึกค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีแขก (Guest Folio)โดยตรงผ่านทางระบบบริหารงานโรงแรมส่วนหน้า FROMAS

  คุณสมบัติโดยทั่วไป
  1.สามารถสร้างบัตรเป็นรายชั่วโมง
  2.สามารถสร้างบัตรเป็น ราย วัน รายเดือน รายปีได้
  3.สามารถกำหนดวันหมดอายุการใช้งาน
  4.ป้องกันการแอบใช้งานอินเทอร์เน็ต
  5.จำกัดการใช้งานของผู้ใช้ได้
  6.จำกัดความเร็วข้องผู้ใช้แต่ละคนได้
  7.จำกัดการเข้าเว็บไซต์ที่ไม่ต้องการให้เข้าได้
  8.จำกัดความเร็วในการดาวน์โหลดไฟล์ นามสกุล
  9.ระบบเก็บบันทึกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ตาม พรบ.คอมฯ 90 วัน
  10.ระบบตรวจสอบสถานะการทำงานของอุปกรณ์ Wireless (Accesspoint Status)
  11.ระบบ log out อัตโนมัติ
  12.สามารถบล็อกไฟล์นามสกุลดาวน์โหลด
  13.สามารถบล็อก bit ได้ Block Peer To Peer,Facebook,Youtube
  13.สามารถสรุปยอดการใช้งานได้
  14.สามารถไล่ผู้ใช้งานที่ไม่ต้องการออกจากระบบได้
  15.สามารถตรวจสอบการใช้งานย้อนหลังได้
  16.ระบบป้องกันข้อผิดพลาด เช่น ชื่อผู้ใช้งานค้างในระบบ
  17.ระบบตรวจสอบปริมาณการใช้งานของ user
  18.ระบบพิมพ์บัตรผู้ใช้งาน
  19.ระบบออกแบบบัตรผู้ใช้งาน
  20.ผู้ใช้สามารถ ตรวจสอบ ความเร็ว upload/download ของการใช้งานได้
  21.หน้าจอ Login สำหรับ mobile

  Img

   

  Img

   

  Img

   

 • บริหารจัดการที่เชื่อมต่อกับระบบ Online Booking

  NBIS : เป็นระบบออนไลน์บุ๊คกิ้ง สามารถเชื่อมต่อกับ ระบบ Hotel Website ของโรงแรมและ ระบบ Channel Manager ได้โดยเมื่อมีการจองห้องพักผ่าน ระบบออนไลน์NBIS จะรับข้อมูลการจอง และเชื่อมต่อไปยัง FROMAS® เพื่อสร้างเป็น Booking ให้โดยอัตโนมัติช่วยลดขั้นตอนในการทํางานได้อย่างมาก

  คุณสมบัติโดยทั่วไป
  1.Hotel Website
  2.Channel Manager
  3.Rate Manager

  Img

การบริหารงานที่มุ่งเน้นคุณภาพ

เจ้าหน้าที่ของเราพร้อมที่จะให้คำปรึกษา และให้บริการความช่วยเหลือลูกค้าทั้งในด้าน Software, Hardware รวมถึงระบบ Networking ผ่านทางระบบโทรศัพท์ การออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อตอบสนองความต้องการในการให้บริการของลูกค้า ได้อย่างรวดเร็วและมีความถูกต้องแม่นยำ

ติดต่อเรา