• ALL PRODUCT
 • Fromas
 • Fromas Mobile App
 • Booking Engine System
 • FROMAS®

  โปรแกรมบริหารงานส่วนหน้า FROMAS® : Front Office Management System FROMAS เป็นระบบบริหารจัดการโรงแรมระดับมืออาชีพ ที่มีความหลากหลาย มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมการทำงานในส่วนต่างๆ ทั้งในด้านการบริหารจัดการโรงแรมและการให้บริการแขกพัก ช่วยลดขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่โรงแรม และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานโรงแรม
  ภายในโปรแกรม FROMAS ประกอบไปด้วยระบบย่อยต่างๆ ที่ใช้ในการบริหารจัดการโรงแรม เช่น ระบบการรับจองห้องพัก ระบบการลงทะเบียนเข้าพัก การจัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายของลูกค้า งานแม่บ้าน การเก็บประวัติการเข้าใช้บริการของลูกค้า รวมถึงการปิดบัญชีประจำวันเพื่อสรุปรายได้ต่างๆ

  คุณสมบัติโดยทั่วไป
  1. ระบบการจองห้องพัก ระบบการจองห้องพักของ FROMAS เป็นระบบที่ช่วยในการจัดเก็บประวัติการจองห้องพักของลูกค้าทั้งแบบรายบุคคล หรือแบบเป็นหมู่คณะ นอกจากนี้ ระบบยังสามารถคำนวณปริมาณห้องว่างล่วงหน้าได้ตลอดเวลา และจะแจ้งเตือนเมื่อมีการรับจองห้อง หรือขายห้องในปริมาณที่มากกว่าห้องที่เหลืออยู่ ในแต่ละช่วงเวลา ทำให้ผู้ใช้สามารถยืนยันการรับจองห้องได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ช่วยแก้ปัญหาในการรับจองห้องพักมากกว่าปริมาณห้องพักที่มีอยู่จริง
  2. ระบบการลงทะเบียนลูกค้าที่เข้าพัก ระบบการลงทะเบียนลูกค้าที่เข้าพักของ FROMAS จะช่วยให้พนักงานสามารถบันทึกและปรับปรุงแก้ไขรวมถึงตรวจสอบประวัติลูกค้าที่เคยเข้าพักได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ช่วยลดระยะเวลา เป็นการเพิ่มความประทับใจในการรับบริการของลูกค้าที่เข้าพักได้เป็นอย่างมาก
  3. ระบบบัญชีค่าใช้จ่ายของลูกค้า ระบบการจัดการด้านบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆของ FROMAS ทำให้ผู้ใช้สามารถทำการตรวจสอบหรือพิมพ์ใบรายการสรุปค่าใช้จ่ายได้ตลอดเวลา เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และช่วยลดระยะเวลาในการชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของลูกค้าที่เข้าพักได้เป็นอย่างดี
  4. ระบบงานแม่บ้าน ระบบงานแม่บ้านของ FROMAS จะช่วยแสดงให้เห็นถึงสถานะของห้องพักแต่ละห้อง ว่ามีความพร้อมที่จะให้บริการหรือไม่ ทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะภาพของห้องโดยเจ้าหน้าที่ของแผนกแม่บ้าน ระบบจะส่งข้อมูลสถานะของห้องนั้น ๆ ไปยังฝ่ายตอนรับ ทำให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว และช่วยลดการผิดพลาดในการให้บริการแก่ผู้เข้าพักได้เป็นอย่างดี
  5. ระบบประวัติการเข้าใช้บริการของลูกค้า ระบบประวัติการเข้าใช้บริการของลูกค้า ระบบการจัดเก็บประวัติการใช้บริการของ FROMAS ช่วยในการจัดเก็บประวัติการเข้าพักของลูกค้าทั้งแบบรายบุคคลและหมู่คณะ ทำให้ทางโรงแรมสามารถตรวจสอบประวัติการใช้บริการ รวมถึงความต้องการพิเศษต่าง ๆ ของลูกค้าแต่ละท่านได้ ช่วยเพิ่มความพึงพอใจในการบริการแก่ผู้เข้าพักได้เป็นอย่างดีี

  Img

   

  Img

   

  Img
 • FROMAS®

  โปรแกรมบริหารงานส่วนหน้า FROMAS® : Front Office Management System FROMAS เป็นระบบบริหารจัดการโรงแรมระดับมืออาชีพ ที่มีความหลากหลาย มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมการทำงานในส่วนต่างๆ ทั้งในด้านการบริหารจัดการโรงแรมและการให้บริการแขกพัก ช่วยลดขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่โรงแรม และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานโรงแรม
  ภายในโปรแกรม FROMAS ประกอบไปด้วยระบบย่อยต่างๆ ที่ใช้ในการบริหารจัดการโรงแรม เช่น ระบบการรับจองห้องพัก ระบบการลงทะเบียนเข้าพัก การจัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายของลูกค้า งานแม่บ้าน การเก็บประวัติการเข้าใช้บริการของลูกค้า รวมถึงการปิดบัญชีประจำวันเพื่อสรุปรายได้ต่างๆ

  คุณสมบัติโดยทั่วไป
  1. ระบบการจองห้องพัก ระบบการจองห้องพักของ FROMAS เป็นระบบที่ช่วยในการจัดเก็บประวัติการจองห้องพักของลูกค้าทั้งแบบรายบุคคล หรือแบบเป็นหมู่คณะ นอกจากนี้ ระบบยังสามารถคำนวณปริมาณห้องว่างล่วงหน้าได้ตลอดเวลา และจะแจ้งเตือนเมื่อมีการรับจองห้อง หรือขายห้องในปริมาณที่มากกว่าห้องที่เหลืออยู่ ในแต่ละช่วงเวลา ทำให้ผู้ใช้สามารถยืนยันการรับจองห้องได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ช่วยแก้ปัญหาในการรับจองห้องพักมากกว่าปริมาณห้องพักที่มีอยู่จริง
  2. ระบบการลงทะเบียนลูกค้าที่เข้าพัก ระบบการลงทะเบียนลูกค้าที่เข้าพักของ FROMAS จะช่วยให้พนักงานสามารถบันทึกและปรับปรุงแก้ไขรวมถึงตรวจสอบประวัติลูกค้าที่เคยเข้าพักได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ช่วยลดระยะเวลา เป็นการเพิ่มความประทับใจในการรับบริการของลูกค้าที่เข้าพักได้เป็นอย่างมาก
  3. ระบบบัญชีค่าใช้จ่ายของลูกค้า ระบบการจัดการด้านบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆของ FROMAS ทำให้ผู้ใช้สามารถทำการตรวจสอบหรือพิมพ์ใบรายการสรุปค่าใช้จ่ายได้ตลอดเวลา เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และช่วยลดระยะเวลาในการชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของลูกค้าที่เข้าพักได้เป็นอย่างดี
  4. ระบบงานแม่บ้าน ระบบงานแม่บ้านของ FROMAS จะช่วยแสดงให้เห็นถึงสถานะของห้องพักแต่ละห้อง ว่ามีความพร้อมที่จะให้บริการหรือไม่ ทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะภาพของห้องโดยเจ้าหน้าที่ของแผนกแม่บ้าน ระบบจะส่งข้อมูลสถานะของห้องนั้น ๆ ไปยังฝ่ายตอนรับ ทำให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว และช่วยลดการผิดพลาดในการให้บริการแก่ผู้เข้าพักได้เป็นอย่างดี
  5. ระบบประวัติการเข้าใช้บริการของลูกค้า ระบบประวัติการเข้าใช้บริการของลูกค้า ระบบการจัดเก็บประวัติการใช้บริการของ FROMAS ช่วยในการจัดเก็บประวัติการเข้าพักของลูกค้าทั้งแบบรายบุคคลและหมู่คณะ ทำให้ทางโรงแรมสามารถตรวจสอบประวัติการใช้บริการ รวมถึงความต้องการพิเศษต่าง ๆ ของลูกค้าแต่ละท่านได้ ช่วยเพิ่มความพึงพอใจในการบริการแก่ผู้เข้าพักได้เป็นอย่างดีี

  Img

   

  Img

   

  Img
 • Fromas Mobile Apps

  โปรแกรมบริหารงานส่วนหน้า Fromas Mobile Apps

  คุณสมบัติโดยทั่วไป
  1. Dashboard แสดงสถิติแขกพัก วันนี้ / เมื่อวาน / เดือนนี้ / ปีนี้ เปรียบเทียบกับปีที่แล้ว
  2.Room availability แสดงข้อมูลสถานะภาพห้องว่างในแต่ละช่วงเวลา
  3.Occupancy calendar แสดงผลประมาณการแขกพัก ในรูปแบบของปฏิทิน เปรียบเทียบยอดขายจริงกับยอดตามเป้าหมาย
  4.Guest enquiry* ค้นหาแขกพักตาม ชื่อ / หมายเลขห้อง / วันที่เข้า / วันที่ออก / สถานะภาพของแขก
  5.Guest information* แสดงรายละเอียดแขก
  6. Check in* บันทึกการเข้าพักของแขก โดยสามารถเก็บข้อมูลหน้าหนังสือเดินทาง รวมถึงเก็บบันทึกลายเซ็นแขกได้
  7. Guest in house* รายละเอียดข้อมูลแขกที่พักในโรงแรม
  8. View guest folio* แสดงรายละเอียดค่าบริการต่างๆ ของแขก
  9. Housekeeping* ปรับปรุงสถานะภาพของห้องพัก เปลี่ยนแปลงประเภทเตียง บันทึกรายการค่าใช้จ่ายแขกในส่วนของ Minibar / Laundry / Miscellaneous แสดงรายละเอียดห้องพักแต่ละห้อง
  10. Check out* บันทึกการเช็คเอาท์ของแขก
  11. Productivity History แสดงสถิติการขายห้องพักในแต่ละช่วงเวลา โดยกำหนดเงื่อนไขในการแสดงผลแยกตามประเภทต่างๆ ได้ ในรูปแบบของกราฟ
  12. Comparison of room product แสดงข้อมูลเปรียบเทียบยอดขายห้องพัก ตามช่วงเวลาที่กำหนด โดยกำหนดเงื่อนไขในการแสดงผลแยกตามประเภทต่างๆ ได้ ในรูปแบบของกราฟ
  13. Report รายงานประจำวันต่างๆ จากระบบ Fromas (ข้อมูลจริง ณ เวลาที่เรียกดูรายงาน)
  Note: * = คุณสมบัติที่มีเฉพาะบน iPad เท่านั้น

  Img

   

  Img
 • Booking Engine System

  Booking Engine System เป็นระบบรับจองห้องพักออนไลน์โดยมีขั้นตอนการใช้งานไม่ยุ่งยาก ขั้นตอนการจองไม่ซับซ้อน ทำให้สามารถดำเนินธุรกิจได้โดยสะดวกราบรื่น โดยแขกผู้เข้าพักสามารถจองห้องพักออนไลน์โดยตรงกับทางโรงแรมได้ตลอดเวลา

  คุณสมบัติโดยทั่วไป
  1.ระบบการจองห้องพักonline
  2.ระบบแจ้งการชำระเงินผ่านทางอีเมล์
  3.ระบบการชำระเงินออนไลน์
  โดย Booking engine นี้เหมาะสำหรับโรงแรมที่มีเว็บไซต์อยู่แล้วแต่ต้องการทำระบบการจองห้องพักออนไลน์เพิ่มเติม โดยการทำงานของระบบเมื่อลูกค้าคลิกปุ่ม Book Now ระบบจะเข้าสู่การทำงานของระบบ Booking engine โดยระบบจะให้ทำการเลือกวันที่เข้าพักและให้กรอกข้อมูลของผู้เข้าพัก หลังจากทำการลงทะเบียนเรียบร้อย ระบบจะแสดงข้อมูลการจองและจำนวนเงินเพื่อให้ลูกค้ายืนยันก่อนการชำระจริงและทำการส่งอีเมล์ยืนยันการจองห้องพักไปให้ยังลูกค้ารับทราบ

  Img

   

  Img

   

การบริหารงานที่มุ่งเน้นคุณภาพ

เจ้าหน้าที่ของเราพร้อมที่จะให้คำปรึกษา และให้บริการความช่วยเหลือลูกค้าทั้งในด้าน Software, Hardware รวมถึงระบบ Networking ผ่านทางระบบโทรศัพท์ การออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อตอบสนองความต้องการในการให้บริการของลูกค้า ได้อย่างรวดเร็วและมีความถูกต้องแม่นยำ

ติดต่อเรา