• ALL PRODUCT
 • Account Payable
 • Accounts Receivable
 • Asset Control
 • Daily Income
 • General Ledger
 • Purchasing
 • Inventory Control
 • Vatsale
 • Cost Control
 • โปรแกรมบัญชีควบคุมสินค้าคงคลัง(IC)

  ACCSYS-IC : Inventory Control ระบบบัญชีควบคุมสินค้าคงคลัง เป็นระบบที่ใช้เพื่อการตรวจสอบปริมาณสินค้าคงเหลือ ซึ่งสามารถจัดกลุ่มหรือแบ่งหมวดหมู่ได้ไม่จำกัดประเภทตามความต้องการของผู้ใช้ ทั้งนี้ ระบบจะทำการบันทึกประวัติการรับเข้า เบิกออก รวมถึงในส่วนของการปรับปรุงยอดของสินค้าแต่ละชนิด ทำให้สามารถทราบถึงมูลค่าของสินค้าคงเหลือ และปริมาณของสินค้าคงเหลือแต่ละชนิดได้อย่างถูกต้องตลอดเวลา
        ส่วนของระบบบัญชีควบคุมสินค้าคงคลัง เป็นตัวทำหน้าที่ในการบันทึกรายการรับสินค้าเข้า (Receiving) แล้วส่งต่อข้อมูลให้กับระบบบัญชีเจ้าหนี้เพื่อตั้งหนี้ ทำการบันทึกการเบิกจ่ายสินค้าหรือวัตถุดิบให้กับแผนกต่าง ๆ เพื่อตัดเป็นค่าใช้จ่ายของแต่ละแผนก และสิ้นสุดที่การตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำงวด ทำให้สามารถทราบถึงผลต่างของปริมาณสินค้าคงเหลือที่มีอยู่จริงตามจุดต่าง ๆ และปริมาณสินค้าที่มีเหลืออยู่ในระบบ

  คุณสมบัติโดยทั่วไป
       ระบบควบคุมคลังสินค้าหลัก (Main store)
  1.บันทึกรายการรับเข้าสินค้า (Receiving) และออกเอกสารประกอบการรับเข้าสินค้า
  2.เชื่อมต่อโดยตรงกับระบบบริหารการจัดซื้อ (ACCSYS-PS) เพื่อขอข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า เปรียบเทียบกับใบกำกับการส่งสินค้าของจากผู้ขาย
  3. ส่งต่อข้อมูลให้กับระบบบริหารงานเจ้าหนี้ (ACCSYS-AP) เพื่อทำการตั้งหนี้
  4. บันทึกรายการเบิกจ่ายสินค้า (Issuing) เพื่อบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของแผนกที่ทำการเบิก
  5. ส่งต่อรายการเบิกจ่ายสินค้า ให้กับระบบคลังสินค้าย่อย
  6. บันทึกรายการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของสินค้าแต่ละชนิด เช่น แตก หัก เสียหาย เป็นต้น
  7.บันทึกรายการตรวจนับสินค้าคงเหลือในคลังสินค้าหลักประจำงวด (Physical Count) เพื่อออกรายงานแสดงผลต่างเปรียบเทียบระหว่างยอดสินค้าคงเหลือจากการตรวจนับ กับยอดสินค้าคงเหลือในระบบ
  8.ส่งต่อข้อมูลให้กับระบบบัญชีแยกประเภท เพื่อบันทึกรายการค่าใช้จ่าย และปรับปรุงยอดสินค้าคงเหลือ
        ระบบควบคุมคลังสินค้าย่อย (Sub-store)
  1.บันทึกรายการรับเข้าสินค้า (Receiving, Direct, Issued Main-Store) จากระบบคลังสินค้าหลัก (Main Store)
  2.บันทึกข้อมูลวัตถุดิบใช้ไปจากการขาย โดยรับข้อมูลมาจากโปรแกรมบริหารงานร้านอาหาร RAS : Restaurant Automation System ซึ่งได้กำหนดวัตถุดิบที่ใช้ในการ ผลิตอาหาร/เครื่องดื่ม ไว้แล้ว
  3.บันทึกข้อมูลการขายโดยผู้ใช้เอง บันทึกเสียหาย บันทึกการถูกใช้ไปและการส่งต่อไปยังแผนกอื่นที่ต้องการ
  4.บันทึกการตรวจนับสินค้าคงเหลือในคลังสินค้าย่อยประจำงวด (Physical Count) เพื่อออกรายงานแสดงผลต่างเปรียบเทียบระหว่างยอดสินค้าคงเหลือจากการตรวจนับ กับยอดสินค้าคงเหลือในระบบ
  5.ออกรายงานสรุปเพื่อการบันทึกบัญชีต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายของแต่ละแผนก

  Img

   

  Img

   

  Img

   

  Img

   

 • โปรแกรมระบบบัญชีเจ้าหนี้(AP)

  ACCSYS-AP : Account Payable System ระบบบริหารจัดการเจ้าหนี้ (บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้) เป็นระบบที่ช่วยในการวางแผนการชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆที่เกิดจากการซื้อสินค้าและบริการ โดยท่านสามารถกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ รวมถึงเงื่อนไขในการชำระเงินของผู้ขายแต่ละราย เช่น ระยะเวลาในการชำระ รวมถึงวงเงินเครดิต ช่วยให้ท่านสามารถทราบสถานะภาพทางด้านค่าใช้จ่ายค้างจ่ายแยกตามอายุหนี้ได้อย่างถูกต้องตลอดเวลา ทั้งนี้ระบบจะทำการรับข้อมูลการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ที่มิได้ชำระเป็นเงินสดโดยตรงมาจากระบบการรับเข้าสินค้า (Receiving) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (ACCSYS-INVENTORY) และทำการตั้งหนี้เพื่อรอการตัดจ่ายให้ตามใบแจ้งหนี้ของผู้ขายให้โดยอัตโนมัติทั้งนี้ยังรวมถึงการบันทึกรายการภาษีซื้อ การออกรายงานสรุปภาษีซื้อ การบันทึกรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3 และ ภงด.53) การพิมพ์ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย และการออกรายงานสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่าย เพื่อใช้ในการนำส่งให้กรมสรรพากร

  คุณสมบัติโดยทั่วไป
  1.บันทึกรายการซื้อ เพื่อตั้งหนี้แยกตามเจ้าหนี้แต่ละราย โดยรับถ่ายข้อมูลโดยตรงมาจากระบบการรับสินค้า
  2. บันทึกรายการลดหนี้ (Credit Note) ในกรณีที่มีการปรับลดยอดหนี้ อันเนื่องจากการส่งคืนสินค้า หรือในกรณีที่ได้ส่วนลดเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น
  3. จัดทำใบสรุปการรับวางบิล (Payment Voucher) เพื่อประกอบการชำระหนี้
  4. บันทึกรายการภาษีซื้อ ออกรายงานสรุปภาษีซื้อประจำเดือน ซึ่งสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่กรมสรรพากรได้
  5. พิมพ์ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย และออกรายงานสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำเดือน ซึ่งสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้แก่กรมสรรพากรได้ (ภงด.3 และ ภงด. 53)
  6. จัดพิมพ์เช็ค และออกรายงานสรุปเช็คจ่าย จัดพิมพ์เช็ค และออกรายงานสรุปเช็คจ่าย ทั้งส่วนที่ถูกเรียกเก็บแล้ว และส่วนที่อยู่ระหว่างการเรียกเก็บ ทำให้สามารถกระทบยอดกับ Bank Statement ได้
  7. จัดทำทะเบียนประวัติเจ้าหนี้ (Supplier Card)
  8.โอนรายการบันทึกทางบัญชี ไประบบบัญชีแยกประเภท (ACCSYS-GL) เพื่อปรับปรุงยอดเจ้าหนี้รวม

  Img

   

  Img

   

  Img

   

 • โปรแกรมระบบบัญชีลูกหนี้้(AR)

  ACCSYS-AR : Accounts Receivable ระบบบริหารจัดการงานลูกหนี้รายตัว(บัญชีแยกประเภทลูกหนี้) เป็นระบบที่ช่วยให้ผู้ประกอบการโรงแรมสามารถบริหารงานลูกหนี้รายตัวได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ทำให้สามารถควบคุมยอดค้างชำระของลูกหนี้แต่ละรายได้อย่างแม่นยำ ช่วยลดปัญหาในเรื่องของปริมาณหนี้ของลูกหนี้บางรายที่มากเกินไป ซึ่งอาจนำมาซึ่งปัญหาหนี้เสียได้ในอนาคต ระบบบัญชีลูกหนี้ ช่วยให้ท่านสามารถกำหนดรายละเอียด และคุณลักษณะเฉพาะลูกหนี้แต่ละรายได้ เช่น ที่อยู่ในการจัดส่งใบแจ้งหนี้ วงเงินเครดิต ระยะเวลาในการชำระหนี้ ฯ อีกทั้งตัวระบบจะทำการจัดเตรียมใบแจ้งหนี้ (Invoice) ให้เองโดยอัตโนมัติ โดยอาศัยข้อมูลที่ถูกส่งต่อมาจากระบบบริหารงานโรงแรมส่วนหน้า FROMAS โดยตรง หลังจากที่แขกทำการเช็คเอาท์ ทั้งนี้รวมถึงเอกสารต่าง ๆ เช่น ใบสรุปการวางบิล (Statement of Invoice) และรายงานอีกมากมายเช่น รายงานสรุปที่ใช้เพื่อวิเคราะห์ยอดค้างชำระของลูกหนี้แต่ละรายโดยแยกตามอายุของหนี้ (Aging Report) รายงานทะเบียนประวัติการใช้บริการและการชำระหนี้ของลูกหนี้แต่ละราย (Customer Card) เป็นต้น

  คุณสมบัติโดยทั่วไป
  1.จัดทำใบแจ้งหนี้ จัดทำใบแจ้งหนี้โดยการโอนถ่ายข้อมูลโดยตรงมาจากระบบ FROMAS & RAS หลังจากที่แขกทำการเช็คเอาท์ออกจากโรงแรม พร้อมรายงานในรูปแบบและรายละเอียดต่างๆ เพื่อใช้อ้างอิงและการตรวจสอบงาน
  2. ปรับปรุงแก้ไขค่าใช้จ่าย (Charge/Rebate) พร้อมบันทึกบัญชี ในกรณีที่มีการบันทึกค่าใช้จ่ายขาดหรือเกินกว่าความเป็นจริงมาจากเจ้าหน้าที่การเงินส่วนหน้า (Front Cashier) เพื่อให้ได้ใบแจ้งหนี้ที่ถูกตรงเพื่อใช้ในการเรียกเก็บ
  3. พิมพ์ใบสรุปการวางบิล เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการวางบิลให้แก่ลูกหนี้
  4. การตัดยอดหนี้เมื่อมีการรับชำระ( Receive) โดยสามารถกำหนดรายละเอียดต่างๆ ของการรับชำระพร้อมบันทึกการลงบัญชี โดยจะตัดยอดตามใบแจ้งหนี้ทั้งใบ หรือตัดชำระเพียงบางส่วนก็ได้
  5. บันทึกการรับชำระเงินล่วงหน้า (Deposit) โดยสามารถนำยอดเงินที่ชำระล่วงหน้ามาทำการตัดลดหนี้ที่เกิดขึ้นในภายหลังได้ ทำให้สามารถควบคุมยอดชำระเงินล่วงหน้าคงเหลือของลูกหนี้แต่ละรายได้
  6. โอนรายการบันทึกทางบัญชี ไประบบบัญชีแยกประเภท (ACCSYS-GL) โดยสามารถนำยอดเงินที่ชำระล่วงหน้า (Deposit) มาทำการตัดลดหนี้ที่เกิดขึ้นในภายหลังได้ ทำให้สามารถควบคุมยอดชำระเงินล่วงหน้าคงเหลือของลูกหนี้แต่ละรายได้

  Img

   

  Img

   

  Img
 • ระบบบริหารงานทะเบียนทรัพย์สิน(AC)

  ACCSYS-AC : Asset Control System ระบบบริหารงานทะเบียนทรัพย์สิน เป็นระบบที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้น เพื่อช่วยในการจัดทำทะเบียนประวัติทรัพย์สินของโรงแรม เพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบ และควบคุมทรัพย์สินต่างๆ ระบบบริหารงานทะเบียนทรัพย์สิน เป็นระบบที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บรายละเอียดของทรัพย์สินทั้งหมดของโรงแรม ตั้งแต่ราคาซื้อ การรับประกัน ร้านค้าที่ซื้อ รวมถึงประวัติการซ่อมบำรุง ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง การจำหน่ายออก กำไรขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ และค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์แต่ละตัว ทำให้สามารถทราบถึงมูลค่าปัจจุบันหลังหักค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน (Book Value) แต่ละตัวได้ตลอดเวลา

  คุณสมบัติโดยทั่วไป
  1. บันทึกรายละเอียดของทรัพย์สินแต่ละชนิด
  2. พิมพ์ฉลากบาร์โค้ด เพื่อใช้ปิดกำกับสินทรัพย์แต่ละตัว
  3. สามารถกำหนดวิธีการในการตัดค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินแต่ละชนิดได้
  4. บันทึกรายการเคลื่อนไหวต่าง ๆ เช่น ซื้อ ซ่อม ขาย โอนย้าย ฯ
  5. สรุปผลกำไรขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
  6. ส่งต่อข้อมูลให้กับระบบบัญชีแยกประเภท เพื่อบันทึกค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ประจำงวด
  7. คำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์แต่ละตัว เพื่อส่งต่อให้กับระบบบัญชีแยกประเภท เพื่อบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย

  Img

   

 • โปรแกรมบัญชีรายได้(DL)

  ACCSYS-DL : Daily Income ระบบบริหารจัดการงานรายได้ เป็นระบบที่ช่วยลดความซ้ำซ้อนในการทำงานในส่วนของการรับรู้รายได้ อำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ที่กำกับดูแลในเรื่องของการตรวจสอบรายได้ (Income Auditor) ทำให้ทราบรายได้รวมขององค์กรได้ในทันทีที่ทำการปิดบัญชีประจำวัน โดยระบบจะทำการรับข้อมูลการขายทั้งในส่วนของยอดขาย และยอดการรับชำระแยกตามประเภทต่าง ๆ มาจากระบบบริหารงานโรงแรมส่วนหน้า FROMAS และระบบบริหารงานห้องอาหาร RAS โดยตรง ทันทีที่จุดขายต่าง ๆ ที่เป็นผู้รับรู้รายได้ทำการปิดบัญชีประจำวัน ทั้งนี้ ระบบยังสามารถทำการแบ่งแยกรายได้ในส่วนที่มีค่าบริการและภาษีมูลค่าเพิ่มรวมอยู่ด้วยออกจากกันโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่ทางผู้ใช้กำหนด ก่อนที่จะทำการออกรายงานสรุปรายได้ประจำวัน ทำให้ทราบถึงยอดรายได้ที่แท้จริงที่ไม่รวมค่าบริการและภาษีมูลค่าเพิ่ม

  คุณสมบัติโดยทั่วไป
  1.บันทึกรายการยอดขายประจำวัน โดยการรับข้อมูลโดยตรงจากจุดขายต่าง ๆ
  2.ปรับปรุงรายได้ โดยทำการแยกค่าบริการและภาษีมูลค่าเพิ่ม ออกจากรายได้จริง ในกรณีที่การบันทึกรายได้จากจุดขายเป็นแบบที่รวมค่าบริการและภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว
  3. ปรับปรุงรายได้ และออกรายงานการปรับปรุง ในกรณีที่มีการบันทึกรายการผิดมาจากจุดขาย
  4. จัดทำกลุ่ม หรือหมวดหมู่ของรายได้ และประเภทการรับชำระใหม่ ตามมุมมองของการตรวจสอบ เพื่อใช้ในการออกรายงานสรุปรายได้ตามต้องการ
  5. ออกรายงานสรุปการรายได้ แยกตามประเภทการขาย และประเภทการรับชำระ ทั้งในรูปแบบของเดือน และปีได้
  6. ทำการเชื่อมโยง รายได้แต่ละประเภทไปยังบัญชีแยกประเภทที่ต้องการ
  7. บันทึกรายการขาย (Sales Book) ไปยังระบบบัญชีแยกประเภท (ACCSYS-GL)

  Img

   

  Img

   

   

 • โปรแกรมบัญชีแยกประเภท(GL)

  ACCSYS-GL : General Ledger System ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป เป็นระบบที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดทำงบการเงิน (Financial statement) ทุกชนิดได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ง่ายต่อการตรวจสอบ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้กับผู้ใช้สามารถกำหนดรูปแบบของงบการเงินต่าง ๆ ตามแบบของตัวเองได้ไม่จำกัดรูปแบบ
  จุดเด่นของระบบบัญชีแยกประเภท ACCSYS-GL คือ เปิดให้ผู้ใช้สามารถออกแบบผังบัญชีได้ตามต้องการ พร้อมทั้งสามารถเชื่อมต่อโดยต่อกับระบบต่าง ๆ เพื่อรับโอนข้อมูลการบันทึกบัญชีเข้ามาเพื่อใช้ประกอบการออกงบการเงินได้เลย โดยในส่วนของรายได้ต่าง ๆ นำเข้ามาจากระบบงานรายได้ ACCSYS-DL และระบบบริหารจัดการลูกหนี้รายตัว ACCSYS-AR ส่วนค่าใช้จ่ายนำเข้าจากระบบสินค้าคงคลัง ACCSYS-INVENTORY และระบบบริหารจัดการเจ้าหนี้รายตัว ACCSYS-AP และในส่วนของค่าเสื่อมราคาก็สามารถนำเข้าข้อมูลมาจากระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน ACCSYS-AC ดังนั้น จึงทำให้ผู้ใช้สามารถทำการปิดบัญชีประจำเดือนได้ค่อนข้างรวดเร็ว

  คุณสมบัติโดยทั่วไป
  1.บันทึกรายการรายวันทั่วไป (Journal Voucher) โดยสามารถแยกประเภทของ JV ได้ไม่จำกัด
  2.บันทึกรายการรายวันทั่วไป ผ่านทางรายวันมาตรฐานที่ใช้ประจำ (Standard JV) ที่สร้างไว้ล่วงหน้าได้ เช่น รายวันการชำระค่าสาธารณูปโภคที่ต้องชำระเป็นประจำทุกเดือน
  3. รับโอนรายการการบันทึกรายวัน ทั่วไปจากระบบต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการออกงบการเงิน
  4. สามารถแยกประเภท ของสมุดรายวันได้ไม่จำกัด เพื่อให้ง่ายแก่การตรวจสอบ
  5. กำหนดรูปแบบของงบการเงิน ตามต้องการได้ ทั้งในส่วนของงบใหญ่ และงบแสดงรายละเอียด
  6. ออกงบการเงินได้ ทั้งในรูปแบบของ รายเดือน รายไตรมาส รายปี หรืองบเปรียบเทียบย้อนหลัง
  7. บันทึกประมาณการรายได้ และค่าใช้จ่าย (Budgeting) เพื่อจัดทำงบประมาณการ หรือเพื่อออกงบการเงินที่ใช้ในเปรียบเทียบกับงบการเงินจริง

  Img

   

  Img

   

  Img

   

 • โปรแกรมบริหารงานจัดซื้อ(PS)

  ACCSYS-PS: Purchasing System ระบบบริหารงานจัดซื้อ เป็นระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดทำใบขอซื้อ (Purchase Request) รวมถึงการพิจารณาการออกใบสั่งซื้อสินค้า (Purchase Order) ช่วยลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน ลดค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร เพิ่มความรวดเร็วในการสั่งซื้อสินค้า
        สำหรับระบบบริหารงานจัดซื้อนี้ เป็นระบบที่ทำหน้าที่ในการเก็บประวัติการสั่งซื้อสินค้า ราคาสินค้าที่ซื้อ ตลอดจนร้านค้าที่ซื้อ เงื่อนไขในการสั่งซื้อ ทั้งยังสามารถเชื่อมต่อโดยตรงไปที่ระบบสินค้าคงคลัง ACCSYS-INVENTORY เพื่อตรวจสอบปริมาณสินค้าคงเหลือในปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ประกอบการพิจารณาสั่งซื้อสินค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ช่วยลดปัญหาในการสั่งซื้อสินค้าราคาแพง และสั่งซื้อมากกว่าปริมาณที่จำเป็น

  คุณสมบัติโดยทั่วไป
  1.เชื่อมต่อโดยตรงกับระบบสินค้าคงคลัง เพื่อตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือ และบันทึกการรับเข้าสินค้าตามใบสั่งซื้อ
  2.เก็บประวัติการซื้อสินค้าแต่ละชนิด
  3. ช่วยในการพิจารณา หาราคาสินค้าและร้านค้าที่ดีที่สุดในการจัดซื้อ
  4. จัดทำรายการเปรียบเทียบ ราคาสินค้าในส่วนของ Market list ที่จำเป็นต้องสั่งซื้อทุกวัน
  5. พิมพ์ใบขอซื้อ (PR : Purchase Request) เพื่อขออนุมัติการสั่งซื้อ
  6. พิมพ์ใบสั่งซื้อ (PO : Purchase Order) เพื่อส่งให้กับร้านค้า

  Img

   

  Img

   

 • โปรแกรมบัญชีควบคุมสินค้าคงคลัง(IC)

  ACCSYS-IC : Inventory Control ระบบบัญชีควบคุมสินค้าคงคลัง เป็นระบบที่ใช้เพื่อการตรวจสอบปริมาณสินค้าคงเหลือ ซึ่งสามารถจัดกลุ่มหรือแบ่งหมวดหมู่ได้ไม่จำกัดประเภทตามความต้องการของผู้ใช้ ทั้งนี้ ระบบจะทำการบันทึกประวัติการรับเข้า เบิกออก รวมถึงในส่วนของการปรับปรุงยอดของสินค้าแต่ละชนิด ทำให้สามารถทราบถึงมูลค่าของสินค้าคงเหลือ และปริมาณของสินค้าคงเหลือแต่ละชนิดได้อย่างถูกต้องตลอดเวลา
        ส่วนของระบบบัญชีควบคุมสินค้าคงคลัง เป็นตัวทำหน้าที่ในการบันทึกรายการรับสินค้าเข้า (Receiving) แล้วส่งต่อข้อมูลให้กับระบบบัญชีเจ้าหนี้เพื่อตั้งหนี้ ทำการบันทึกการเบิกจ่ายสินค้าหรือวัตถุดิบให้กับแผนกต่าง ๆ เพื่อตัดเป็นค่าใช้จ่ายของแต่ละแผนก และสิ้นสุดที่การตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำงวด ทำให้สามารถทราบถึงผลต่างของปริมาณสินค้าคงเหลือที่มีอยู่จริงตามจุดต่าง ๆ และปริมาณสินค้าที่มีเหลืออยู่ในระบบ

  คุณสมบัติโดยทั่วไป
       ระบบควบคุมคลังสินค้าหลัก (Main store)
  1.บันทึกรายการรับเข้าสินค้า (Receiving) และออกเอกสารประกอบการรับเข้าสินค้า
  2.เชื่อมต่อโดยตรงกับระบบบริหารการจัดซื้อ (ACCSYS-PS) เพื่อขอข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า เปรียบเทียบกับใบกำกับการส่งสินค้าของจากผู้ขาย
  3. ส่งต่อข้อมูลให้กับระบบบริหารงานเจ้าหนี้ (ACCSYS-AP) เพื่อทำการตั้งหนี้
  4. บันทึกรายการเบิกจ่ายสินค้า (Issuing) เพื่อบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของแผนกที่ทำการเบิก
  5. ส่งต่อรายการเบิกจ่ายสินค้า ให้กับระบบคลังสินค้าย่อย
  6. บันทึกรายการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของสินค้าแต่ละชนิด เช่น แตก หัก เสียหาย เป็นต้น
  7.บันทึกรายการตรวจนับสินค้าคงเหลือในคลังสินค้าหลักประจำงวด (Physical Count) เพื่อออกรายงานแสดงผลต่างเปรียบเทียบระหว่างยอดสินค้าคงเหลือจากการตรวจนับ กับยอดสินค้าคงเหลือในระบบ
  8.ส่งต่อข้อมูลให้กับระบบบัญชีแยกประเภท เพื่อบันทึกรายการค่าใช้จ่าย และปรับปรุงยอดสินค้าคงเหลือ
        ระบบควบคุมคลังสินค้าย่อย (Sub-store)
  1.บันทึกรายการรับเข้าสินค้า (Receiving, Direct, Issued Main-Store) จากระบบคลังสินค้าหลัก (Main Store)
  2.บันทึกข้อมูลวัตถุดิบใช้ไปจากการขาย โดยรับข้อมูลมาจากโปรแกรมบริหารงานร้านอาหาร RAS : Restaurant Automation System ซึ่งได้กำหนดวัตถุดิบที่ใช้ในการ ผลิตอาหาร/เครื่องดื่ม ไว้แล้ว
  3.บันทึกข้อมูลการขายโดยผู้ใช้เอง บันทึกเสียหาย บันทึกการถูกใช้ไปและการส่งต่อไปยังแผนกอื่นที่ต้องการ
  4.บันทึกการตรวจนับสินค้าคงเหลือในคลังสินค้าย่อยประจำงวด (Physical Count) เพื่อออกรายงานแสดงผลต่างเปรียบเทียบระหว่างยอดสินค้าคงเหลือจากการตรวจนับ กับยอดสินค้าคงเหลือในระบบ
  5.ออกรายงานสรุปเพื่อการบันทึกบัญชีต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายของแต่ละแผนก

  Img

   

  Img

   

  Img

   

  Img

   

 • โปรแกรมภาษีขาย(VS)

  ACCSYS-VS: Vatsale เป็นโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใช้สําหรับการออกใบกํากับภาษีขาย ใบลดหนี้ มีเมนูการทํางานที่สามารถอํานวย ความสะดวกพร้อมทั้งมีรายงานสรุปการทํางานภายในเดือนทําให้ง่ายต่อการตรวจสอบ ช่วยลดการขั้นตอนการทํางาน ช่วยประหยัดเวลาแก่ผู้ใช้งาน ระบบได้อย่างมาก

  คุณสมบัติโดยทั่วไป
  1.สามารถออกใบกํากับภาษีขาย (Tax Invoice) ใบเสร็จรับเงิน (Receipt) และใบลดหนี้ (Credit Note)ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
  2.สามารถสร้างเล่มสําหรับการออก ใบกํากับภาษีขาย (Tax Invoice) ใบเสร็จรับเงิน (Receipt) และใบลดหนี้ (Credit Note) ได้เองอย่างไม่จํากัด
  3. มีระบบฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการออกใบกํากับภาษีขายในครั้งต่อๆ ไปได้
  4.มีระบบค้นหารายชื่อลูกค้า โปรแกรมจะทําการค้นรายชื่อ พร้อมรายละเอียดที่ใช้สําหรับการออกใบกํากับภาษีช่วยลดความช้ําซ่อนในการทํางาน
  5. มีระบบฐานข้อมูลของสินค้า/บริการ ขายเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการออกใบกํากับภาษีขายในครั้งต่อๆ ไปได้
  6.ในกรณีที่ลูกค้าคุณต้องการสําเนาใบกํากับภาษีขายเพิ่มเติม คุณสามารถเรียกสั่งพิมพ์ได้ทันทีตลอดเวลา
  7.มีระบบการสํารองข้อมูล เพื่อความมั่นใจว่าข้อมูลของคุณจะไม่สูญหาย หรือข้อมูลเสีย
  8.สามารถเรียกออกรายงานภาษีขายตลอดเวลา (รายงานภาษีขาย ,รายงานสรุปประเภทการรับเงิน ,รายงานแสดงสถานะของใบกํากับภาษี ,รายงานสรุปประเภทรายการขาย) โดยมีข้อความและรูปแบบตามที่กรมสรรพากรกําหนด

  Img

   

  Img

   

   

 • ระบบงานบัญชีควมคุมคลังสินค้าย่อย (CS)

  ACCSYS-CS: Cost Control เป็นระบบที่ใช้สําหรับควบคุมและตรวจสอบปริมาณการใช้สินค้าในคลังสินค้าย่อยของ แต่ละแผนก สามารถบันทึกรายการรับสินค้าเข้า (Receiving) บันทึกการเบิกจ่ายสินค้า หรือวัตถุดิบที่ใช้งาน เพื่อตัดเป็นค่าใช้จ่ายของแต่ละแผนก ทําให้สามารถรับรู้ต้นทุนและจํานวนที่ใช้ไปได้อย่างรวดเร็ว

  คุณสมบัติโดยทั่วไป
  1.บันทึกรายการรับเข้าสินค้า (Receiving, Direct, Issued Main-Store) จากระบบคลังสินค้าหลัก (Main Store)
  2.บันทึกข้อมูลวัตถุดิบใช้ไปจากการขาย โดยรับข้อมูลมาจากโปรแกรมบริหารงานร้านอาหาร RAS®: Restaurant Automation System ซึ่งได้กําหนดวัตถุดิบที่ใช้ในการ ผลิตอาหาร/เครื่องดื่ม ไว้แล้ว
  3. บันทึกข้อมูลการขายโดยผู้ใช้เอง บันทึกการเสียหาย บันทึกการถูกใช้ไปและการส่งต่อไปยังแผนกอื่นที่ต้องการ
  4.บันทึกการตรวจนับสินค้าคงเหลือในคลังสินค้าย่อยประจํางวด (Physical Count) เพื่อออกรายงานแสดงผลต่างเปรียบเทียบระหว่างยอดสินค้า คงเหลือจากการตรวจนับ กับยอดสินค้าคงเหลือในระบบ
  5. ออกรายงานสรุปเพื่อการบันทึกบัญชีต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายของแต่ละแผนก

  Img

   

  Img

   

   

การบริหารงานที่มุ่งเน้นคุณภาพ

เจ้าหน้าที่ของเราพร้อมที่จะให้คำปรึกษา และให้บริการความช่วยเหลือลูกค้าทั้งในด้าน Software, Hardware รวมถึงระบบ Networking ผ่านทางระบบโทรศัพท์ การออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อตอบสนองความต้องการในการให้บริการของลูกค้า ได้อย่างรวดเร็วและมีความถูกต้องแม่นยำ

ติดต่อเรา