บริษัท นิวซอฟท์เทคโนโลยี คอนซัลเทนท์ จำกัด

เรามุ่งมั่นพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการโรงแรมที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม และง่ายต่อการใช้งาน เพื่อลดความซ้ำซ้อนรวมถึงขั้นตอนในการทำงานของแผนกต่างๆ และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของท่าน
นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

   

ผลิตภัณฑ์ของเรา

โปรแกรมบริหารจัดการโรงแรม ที่ออกแบบและพัฒนาโดยคนไทย มีคุณภาพ มีความเหมาะสมสำหรับการใช้งาน มีคุณสมบัติที่จำเป็นทุกอย่างครบถ้วน ครอบคลุมการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในโรงแรม ทั้งนี้ โดยตัวระบบจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ Front office management system และ Back office management system

FROMAS

เป็นระบบบริหารจัดการโรงแรมระดับมืออาชีพที่มีความหลากหลายมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมการทํางานในส่วนต่างๆ เพิ่มเติม

ACCSYS

โปรแกรมบริหารงานระบบบัญชี ประกอบไปด้วย โปรแกรมบัญชีลูกหนี้, โปรแกรมบัญชีเจ้าหนี้ , โปรแกรมบัญชีรายได้เพิ่มเติม

RAS

เป็นระบบบริหารจัดการร้านอาหาร สามารถทํางานได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์ทั่วไปและคอมพิวเตอร์ระบบ Touch Screenเพิ่มเติม

BREMS

เป็นโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใช้สําหรับบริหารจัดการห้องจัดเลี้ยง,ห้องประชุมการใช้ห้องจัดเลี้ยงตามประเภทห้อง เพิ่มเติม

NBIS

เป็นระบบบริหารจัดการที่เชื่อมต่อกับระบบ Online Booking ระบบจะทําการรับข้อมูลการจองห้องพักจากระบบออนไลน์เพิ่มเติม

BENS

ระบบการจองห้องพักออนไลน์ เชื่อมต่อFROMASสร้าง Bookingให้โดยอัตโนมัติช่วยลดการทำงานเป็นอย่างมาก เพิ่มเติม

IBS

ระบบตรวจสอบผู้ที่มาใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ลูกค้ามาสามารถใช้บริการอินเตอร์เน็ตได้ทันทีหลับจากเช็คอินเพิ่มเติม

IPU

ระบบเชื่อมต่อโปรแกรมบริหารจัดการส่วนหน้าเพิ่มเติม

การทำงานของโปรแกรมโรงแรมออกเป็น 2 ส่วนหลัก สำคัญดังนี้

Front Office Management System

เป็นกลุ่มของโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการโรงแรมส่วนหน้า ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการรับจองห้องพัก, การลงทะเบียนเข้าพัก, การจัดทำประวัติแขกพัก, การบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ ของแขกพัก รวมถึงโปรแกรมที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ของโรงแรม

รายละเอียด

Back Office Management System

เนื่องจาก บัญชีโรงแรมเป็นบัญชีที่มีรูปแบบเฉพาะ ทางบริษัทฯ จึงได้ทำการพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชี (ACCSYS : Accounting Management System) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการระบบบัญชีโรงแรม โดยจะทำการเชื่อมต่อโดยตรงกับระบบ Front Office Management System ช่วยลดความซ้ำซ้อนในการบันทึกข้อมูล, เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ ช่วยให้สามารถทำการปิดงวดบัญชีได้อย่างรวดเร็ว

รายละเอียด

เกี่ยวกับเรา

บริษัท นิวซอฟท์เทคโนโลยี คอนซัลเทนท์ จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในเดือนเมษายน พ.ศ. 2546 โดยการรวมกลุ่มของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านการวางระบบการบริหารจัดการงานโรงแรม และระบบบริหารงานด้านร้านอาหาร ได้ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมสำหรับการบริหารและจัดการงานโรงแรม โดยปัจจุบันมีลูกค้าธุรกิจโรงแรมชั้นนำมากกว่า 300 แห่งทั่วประเทศได้ให้การไว้วางใจ

ปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศถูกนำมาประยุกต์ในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อให้ระบบการผลิต หรือการให้บริการสามารถดำเนินงานไปตามต้องการ ตลอดจนผลิตภัณฑ์และการให้บริการมีมาตรฐานตามที่กำหนด โดยเฉพาะธุรกิจงานบริการด้านโรงแรม ได้มีการนำโปรแกรมการบริหารจัดการโรงแรมจากต่างประเทศเข้ามาใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งส่วนมากแล้วต่างประสบปัญหาคือ การใช้งานรวมถึงคุณสมบัติบางอย่างของระบบจากต่างประเทศนั้น ไม่เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของหน่วยงานราชการซึ่งกำกับดูแลธุรกิจโรงแรมของไทย อีกทั้งราคาและค่าบริการต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงมีทีมงานของผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการผลิตซอฟท์แวร์และการบริหารงานโรงแรม ได้รวมตัวกันพร้อมทั้งได้จัดตั้ง บริษัท นิวซอฟท์เทคโนโลยี คอนซัลเทนท์ จำกัด ขึ้นเพื่อออกแบบและพัฒนาซอฟท์แวร์สำหรับบริหารจัดการโรงแรมที่สามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆ ของผู้ประกอบการโรงแรมในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยไม่ต้องพึ่งพาซอฟท์แวร์จากต่างประเทศ บริษัท นิวซอฟท์เทคโนโลยี คอนซัลเทนท์ จำกัด เป็นบริษัทที่ทำการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการงานโรงแรมแบบครบวงจร โดยมีจุดมุ่งหมายให้ซอฟท์แวร์ต่างๆ ของบริษัทฯ มีคุณสมบัติที่สามารถอำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบโรงแรมในประเทศไทย และสามารถใช้แทนที่ซอฟท์แวร์ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศได้เป็นอย่างดีี

Img

การบริหารงานที่มุ่งเน้นคุณภาพ

เจ้าหน้าที่ของเราพร้อมที่จะให้คำปรึกษา และให้บริการความช่วยเหลือลูกค้าทั้งในด้าน Software, Hardware รวมถึงระบบ Networking ผ่านทางระบบโทรศัพท์ การออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อตอบสนองความต้องการในการให้บริการของลูกค้า ได้อย่างรวดเร็วและมีความถูกต้องแม่นยำ

ติดต่อเรา

เราคิดและทำสิ่งที่ดีที่สุด

เรามีทีมงานของผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบ และผลิตซอฟท์แวร์ การบริหารงานโรงแรมมากด้วยประสบการณ์และได้รับความไว้วางใจจากโรงแรมชั้นนำทั่วประเทศ