โปรแกรมบัญชีควบคุมสินค้าคงคลัง

 ACCSYS-IC : Inventory Control

                  ระบบบัญชีควบคุมสินค้าคงคลัง เป็นระบบที่ใช้เพื่อการตรวจสอบปริมาณสินค้าคงเหลือ ซึ่งสามารถจัดกลุ่มหรือแบ่งหมวดหมู่ได้ไม่จำกัดประเภทตามความต้องการของผู้ใช้ ทั้งนี้ ระบบจะทำการบันทึกประวัติการรับเข้า เบิกออก รวมถึงในส่วนของการปรับปรุงยอดของสินค้าแต่ละชนิด ทำให้สามารถทราบถึงมูลค่าของสินค้าคงเหลือ และปริมาณของสินค้าคงเหลือแต่ละชนิดได้อย่างถูกต้องตลอดเวลา
                  ส่วนของระบบบัญชีควบคุมสินค้าคงคลัง เป็นตัวทำหน้าที่ในการบันทึกรายการรับสินค้าเข้า (Receiving) แล้วส่งต่อข้อมูลให้กับระบบบัญชีเจ้าหนี้เพื่อตั้งหนี้ ทำการบันทึกการเบิกจ่ายสินค้าหรือวัตถุดิบให้กับแผนกต่าง ๆ เพื่อตัดเป็นค่าใช้จ่ายของแต่ละแผนก และสิ้นสุดที่การตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำงวด ทำให้สามารถทราบถึงผลต่างของปริมาณสินค้าคงเหลือที่มีอยู่จริงตามจุดต่าง ๆ และปริมาณสินค้าที่มีเหลืออยู่ในระบบ


      

 คุณสมบัติโดยทั่วไป

 ระบบควบคุมคลังสินค้าหลัก (Main store)

 1. บันทึกรายการรับเข้าสินค้า (Receiving) และออกเอกสารประกอบการรับเข้าสินค้า
 2. เชื่อมต่อโดยตรงกับระบบบริหารการจัดซื้อ (ACCSYS-PS) เพื่อขอข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า เปรียบเทียบกับใบกำกับการส่งสินค้าของจากผู้ขาย
 3. ส่งต่อข้อมูลให้กับระบบบริหารงานเจ้าหนี้ (ACCSYS-AP) เพื่อทำการตั้งหนี้
 4. บันทึกรายการเบิกจ่ายสินค้า (Issuing) เพื่อบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของแผนกที่ทำการเบิก
 5. ส่งต่อรายการเบิกจ่ายสินค้า ให้กับระบบคลังสินค้าย่อย
 6. บันทึกรายการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของสินค้าแต่ละชนิด เช่น แตก หัก เสียหาย เป็นต้น
 7. บันทึกรายการตรวจนับสินค้าคงเหลือในคลังสินค้าหลักประจำงวด (Physical Count) เพื่อออกรายงานแสดงผลต่างเปรียบเทียบระหว่างยอดสินค้าคงเหลือจากการตรวจนับ  กับยอดสินค้าคงเหลือในระบบ
 8. ส่งต่อข้อมูลให้กับระบบบัญชีแยกประเภท เพื่อบันทึกรายการค่าใช้จ่าย และปรับปรุงยอดสินค้าคงเหลือ

 ระบบควบคุมคลังสินค้าย่อย (Sub-store)

    

 1. บันทึกรายการรับเข้าสินค้า (Receiving, Direct, Issued Main-Store) จากระบบคลังสินค้าหลัก (Main Store)
 2. บันทึกข้อมูลวัตถุดิบใช้ไปจากการขาย โดยรับข้อมูลมาจากโปรแกรมบริหารงานร้านอาหาร RAS : Restaurant Automation System ซึ่งได้กำหนดวัตถุดิบที่ใช้ในการ ผลิตอาหาร/เครื่องดื่ม ไว้แล้ว
 3. บันทึกข้อมูลการขายโดยผู้ใช้เอง บันทึกเสียหาย บันทึกการถูกใช้ไปและการส่งต่อไปยังแผนกอื่นที่ต้องการ
 4. บันทึกการตรวจนับสินค้าคงเหลือในคลังสินค้าย่อยประจำงวด (Physical Count) เพื่อออกรายงานแสดงผลต่างเปรียบเทียบระหว่างยอดสินค้าคงเหลือจากการตรวจนับ กับยอดสินค้าคงเหลือในระบบ
 5. ออกรายงานสรุปเพื่อการบันทึกบัญชีต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายของแต่ละแผนก