บริษัท นิวซอฟท์เทคโนโลยี คอนซัลเทนท์ จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในเดือนเมษายน พ.ศ. 2546 ด้วยการรวมกลุ่มของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในงานด้านการวางระบบบริหารจัดการงานโรงแรมและระบบบริหารงานร้านอาหาร ได้ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมบริหารงานโรงแรมสำเร็จรูป โดยปัจจุบัน มีลูกค้าธุรกิจ โรงแรมชั้นนำมากกว่า 200 แห่งทั่วประเทศให้การไว้วางใจ

Untitled Document

 

    FRONT OFFICE       BACK OFFICE      RESTAURANT 
 เป็นกลุ่มของโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการโรงแรมส่วนหน้า ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการรับจองห้องพัก, การลงทะเบียนเข้าพัก, การจัดทำประวัติแขกพัก, การบันทึกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของแขกพัก รวมถึงโปรแกรมที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ของโรงแรม   เนื่องจาก บัญชีโรงแรมเป็นบัญชีที่มีรูปแบบเฉพาะ ทางบริษัทฯ จึงได้ทำการพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชี ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการระบบบัญชีโรงแรม โดยจะทำการเชื่อมต่อโดยตรงกับระบบ Front Office Management System ช่วยลดความซ้ำซ้อนในการบันทึกข้อมูล   โปรแกรมสำหรับบริหารงานร้านอาหาร เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการร้านอาหารในโรงแรมโดยตรง เพื่อช่วยลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และความถูกต้องแม่นยำในการให้บริการ 

ซอฟท์แวร์สำหรับบริหารจัดการโรงแรม

 

FROMAS® : Front Office Management System 

FROMAS เป็นระบบบริหารจัดการโรงแรมระดับมืออาชีพ ที่มีความหลากหลาย มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมการทำงานในส่วนต่างๆ ของการบริหาร จัดการโรงแรม ภายในโปรแกรม FROMAS จะครอบคลุมการทำงานในส่วนหลักคือ การจองที่พัก การลงทะเบียนเข้าพัก การจัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายของลูกค้า งานแม่บ้าน รวมถึงการเก็บประวัติการเข้าใช้บริการของลูกค้า

 

RAS® Restaurant Automation System 

โปรแกรมสำหรับบริหารงานร้านอาหาร เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการร้านอาหารในโรงแรมโดยตรง เพื่อช่วยลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และความถูกต้องแม่นยำในการให้บริการ เนื่องจากสามารถเชื่อมต่อโดยตรงไปยังระบบบริหารงานโรงแรมส่วนหน้า FROMAS เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของแขกพัก

 

CAMS® : Call Accounting Management System 

โปรแกรมสำหรับเชื่อมโยงระบบโทรศัพท์ เป็นโปรแกรมที่จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการโรงแรม ให้สามารถตรวจสอบรายละเอียดการใช้โทรศัพท์ทั้งหมดทั้งในส่วนที่เป็นการใช้ของเจ้าหน้าที่โรงแรม และส่วนที่เป็นการใช้ของแขกพักได้ ซึ่งในกรณีที่เป็นการใช้โทรศัพท์ของแขกพัก ทางโรงแรมสามารถกำหนดอัตราค่าใช้โทรศัพท์

 

ELIS® : Electronic Door Lock Interface System 

โปรแกรมสำหรับเชื่อมโยงกับระบบควบคุมการเปิดปิดประตูห้องแขกนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ประกอบการโรงแรม สามารถควบคุมการออกบัตรกุญแจ (Key Card) เพื่อใช้ในการเปิดห้องแขกได้โดยตรงผ่านทางระบบบริหารงานโรงแรมส่วนหน้า FROMAS อีกทั้งเป็นการลดความซ้ำซ้อนในการทำงานให้กับพนักงานต้อนรับด้วย

 

ACCSYS : Accounting Management System

โปรแกรมบริหารงานระบบบัญชี ประกอบไปด้วย โปรแกรมบัญชีลูกหนี้, โปรแกรมบัญชีเจ้าหนี้, โปรแกรมบัญชีรายได้ , โปรแกรมบัญชีควบคุมสินค้าคงคลัง, โปรแกรมบัญชีแยกประเภท, โปรแกรมบริหารงานจัดซื้อ , โปรแกรมบริหารงานทะเบียนทรัพย์สิน